Header After Border
גוף בריא ונפש בריאה: יין אדום ורווחה נפשית.

גוף בריא ונפש בריאה: יין אדום ורווחה נפשית.

כולנו יודעים שיש השפעה מכרעת על הבריאות שלנו ממה שאנחנו מכניסים לגוף. בסקירת הספרות המעודדת בנושא יין אדום למשל, אנחנו מגלים שעיקר עם לא כל ההתייחסות היא לכך שיין בין…